क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, 2078 कानुन/कार्यविधि
प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने), 2075 कानुन/कार्यविधि
मा.मोहम्मद समिम

मा.मोहम्मद समिम

माननीय मन्त्री
.

.

मा.राज्यमन्त्री
उमेश कुमार ढकाल

उमेश कुमार ढकाल

प्रदेश सचिव