क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, 2078 कानुन/कार्यविधि
प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने), 2075 कानुन/कार्यविधि
मधेश प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधी, 2080 कानुन/कार्यविधि
आर्थिक सहायता व्यवस्थापन कार्यविधि, 2080 कानुन/कार्यविधि
आर्थिक सहायता व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, 2080 कानुन/कार्यविधि
उपभोगता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०८० कानुन/कार्यविधि
पत्रकार स्वास्थ् र दुर्घटना विमा कार्यविधि २०७९ कानुन/कार्यविधि
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 207८ कानुन/कार्यविधि
प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कानुन/कार्यविधि
१० प्रदेश स्तरीय दिवश समारोह कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ कानुन/कार्यविधि
११ प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७८ Final (1) कानुन/कार्यविधि
१२ मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्_कन कार्यविधि, २०७९ कानुन/कार्यविधि
१३ महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ कानुन/कार्यविधि
१४ लोक कल्यानकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ कानुन/कार्यविधि
१५ शान्तिको लागि खेलकुद कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७ कानुन/कार्यविधि
मा. विमला अंसारी

मा. विमला अंसारी

माननीय मन्त्री
मा.

मा.

राज्य मन्त्री
वीरेन्द्र कुमार यादव

वीरेन्द्र कुमार यादव

प्रदेश सचिव