क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
पिडित व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्देशिका,२०७७ कानुन/निर्देशिका
दुर्व्यसन मुक्त यूवा अभियान संचालन निर्देशिका, २०७६ कानुन/निर्देशिका
पीडित व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७६ कानुन/निर्देशिका
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन निर्देशिका, 2077 कानुन/निर्देशिका
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरूको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन)निर्देशिका २०७९ कानुन/निर्देशिका
मधेशी शहिद प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) निर्देशिका कानुन/निर्देशिका
सुरक्षित बेटी अभियान संचालन निर्देशिका,२०७७ कानुन/निर्देशिका
मा. राज कुमार लेखी

मा. राज कुमार लेखी

माननीय मन्त्री
मा. शारदा थापा

मा. शारदा थापा

राज्य मन्त्री
वीरेन्द्र कुमार यादव

वीरेन्द्र कुमार यादव

प्रदेश सचिव